Informace pro klienty o zpracování osobních údajů dle GDPR

Správci osobních údajů klientů Advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová jsou advokáti:

Mgr. Jiří Šubrt
IČO: 03536351
ev. č. ČAK: 15985

Mgr. Kristýna Ditmarová
IČO: 04843304
ev. č. ČAK: 16873

JUDr. Martina Vančurová Borková
IČO: 05680387
ev. č. ČAK: 17300

společně se sídlem Palackého 592/19, 779 00 Olomouc
(dále také jako „Advokáti“ nebo „Advokátní kancelář“)

Advokáti jsou společnými správci osobních údajů klientů a dále osobních údajů fyzických osob získaných v souvislosti s poskytováním právních služeb či plnění povinností dle právních předpisů, ovšem netýkajících se přímo klienta (tj. osobních údajů jiných fyzických osob např. protistrany, získaných přímo od klienta, ze soudních spisů apod.).

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • smlouva o poskytování právních služeb uzavřená s klientem
 • ustanovení některého z Advokátů klientovi právním zástupcem ze strany soudu, správního orgánu či obhájcem ze strany soudu v souladu s právními předpisy nebo určení některého z Advokátů Českou advokátní komorou k právní poradě klientovi dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o advokacii“)
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „Nařízení GDPR“)
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále také jako „zákon o zpracování osobních“)
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „AML zákon“)

Účel zpracování

 • poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem,
 • poskytování právních služeb na základě ustanovení některého z Advokátů klientovi právním zástupcem ze strany soudu či správního orgánu či obhájcem ze strany soudu nebo určení některého z Advokátů Českou advokátní komorou k právní poradě klientovi dle zákona o advokacii,
 • plnění povinností Advokátů jakožto povinných osob dle AML zákona.

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),
 • poskytovatelé údržby informačního systému,
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb, přičemž po skončení její účinnosti s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), AML zákona, zákona o zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR.

Práva klienta

 • Právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátkou, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Kontaktní údaje na Advokátní kancelář – společné správce osobních údajů:

adresa sídla: Palackého 592/19, 779 00 Olomouc
e-mailová adresa: office@aksdv.cz
telefon: + 420 775 007 044
web: www.aksdv.cz