Informace pro klienty o zpracování osobních údajů dle GDPR

Správcem osobních údajů je Mgr. Kristýna Ditmarová, advokátka se sídlem Palackého 592/19, 779 00 Olomouc, IČO 04843304, ev. č. ČAK 16873,
tel: +420 775 007 044, email: ditmarova@aksdv.cz.

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu byly na základě smlouvy s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“).

Právním základem pro zpracování osobních údajů klienta je smlouva o poskytování právních služeb. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účelem zpracování osobních údajů jeposkytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem a dále výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Příjemci osobních údajú jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, samostatná účetní a další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

Práva klienta:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce-advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).