SLUŽBY

Obchodní a korporátní právo

V rámci vnitřních korporátních záležitostí společností poskytuje zejména následující právní služby

 • právní poradenství týkající se vnitřních poměrů obchodních společností a družstev;
 • zakládání obchodních společností;
 • úprava vnitřních poměrů obchodních společností změnou zakladatelských listin, společenských smluv či stanov včetně zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku;
 • sepis smluv o výkonu funkce;
 • převody podílů v obchodních společnostech;
 • organizování valných hromad včetně jejich svolávání;
 • due diligence – posouzení kondice  společnosti.
Ilustrační foto - Služby 1

Právní vztahy s obchodními partnery

Podnikajícím klientům dále poskytuji právní služby týkající se právních vztahů s jejich obchodními partnery:

 • sepis, revize a připomínkování návrhů smluv výslovně upravených v občanském zákoníku (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení) a smluv nepojmenovaných;
 • konzultace a příprava podkladů pro zajištění pohledávek (sepis zástavních smluv, smluv o ručení, smluv o zajišťovacím převodu práva apod.);
 • směnky a uplatňování nároků z nich;
 • vymáhání pohledávek u soudu včetně jejich uplatňování v exekučních a insolvenčních řízeních či likvidacích;
 • podpora při vyjednávání.
Ilustrační foto - Služby 2

Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní servis při převodech nemovitostí, jež zahrnuje zejména:

 • sepis či připomínkování kupních a darovacích smluv;
 • vypracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem;
 • advokátní úschova k zajištění úhrady kupní ceny;
 • posouzení právního stavu nemovitostí, příprava podkladů pro zánik věcných břemen, služebností či jiných věcných práv zatěžujících nemovitosti.

Nad rámec výše uvedeného poskytuji i následující právní služby týkající se nemovitostí:

 • sepis a připomínkování smluv o nájmu bytu, rodinného domu či prostor sloužících k podnikání;
 • sepis a připomínkování pachtovních smluv;
 • příprava a sepis prohlášení vlastníka;
 • sepis smluv o zřízení věcného břemene či služebnosti;
 • sepis zástavních smluv či smluv o zajišťovacím převodu práva;
 • sepis dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a další právní služby související s právními vztahy spoluvlastníků nemovitostí.

Trestní právo

Poskytujeme právní služby představující obhajobu klientů v průběhu celého trestního řízení. Součástí obhajoby klienta je zejména sepis stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, účast na vyšetřovacích úkonech v rámci přípravného řízení, účast u hlavního líčení, sepis odvolání, dovolání, případně dalších podání, která jsou v průběhu trestního řízení účelná pro obhajobu klienta. Současně zastupujeme poškozené v trestním řízení, což zahrnuje zejména uplatnění nároků poškozených na náhradu škody či nemajetkové újmy v trestním řízení.

Ilustrační foto - Služby 3
Ilustrační foto - Služby 4

Správa osobního
a rodinného majetku

 • Rodinná ústava
 • Podpora při tvorbě strategie při řízení rodinné firmy
 • Mezigenerační předání rodinné firmy

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme komplexní právní služby, jež se týkají zejména následujících oblastí:

 • rozvod manželství;
 • péče o dítě (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá či společná péče rodičů);
 • úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem;
 • výživné rozvedeného manžela;
 • úprava styku rodiče s dítětem;
 • společné jmění manželů a změny jeho rozsahu.
Ilustrační foto - Služby 5
Občanské právo

Občanské právo

 • sepis a připomínkování smluv;

 • řešení spotřebitelských sporů;

 • zastupování klientů ve sporech o náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení;

 • poskytování právních služeb společenstvím vlastníků jednotek;

 • zastupování klientů v dědickém řízení a v dědických sporech;

 • poskytování konzultací při sepisu závětí, dědických smluv či listin o vydědění;

 • právní pomoc při řešení sousedských sporů;

 • řešení sporů o vlastnické právo;

 • právní pomoc v oblasti práva na ochranu osobnosti;

 • vymáhání pohledávek u soudu včetně jejich uplatňování v exekučním řízení.

Pracovní právo

 • komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům;
 • sepis pracovních smluv či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti);
 • skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru) a související problematika odstupného;
 • sepis vnitřních předpisů zaměstnavatelů;
 • odpovědnost za škodu zaměstnanců i zaměstnavatelů;
 • zastoupení zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru.
Ilustrační foto - Služby 6