NOVINKY

Novela spotřebitelského práva

Novela spotřebitelského práva

Dne 6. 1. 2023 vstoupila v účinnost novela zaměřená na spotřebitelské právo, která novelizuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a rovněž zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem novely je posílit práva spotřebitele prostřednictvím stanovení některých...

Změna ve způsobu odškodňování pracovních úrazů

Změna ve způsobu odškodňování pracovních úrazů

Nedávno Ústavní soud v ČR pod sp. zn. II ÚS 2925/20 vynesl nález, který může být nosným kamenem pro změnu v určení výše odškodnění zaměstnance za pracovní úraz. Troufáme si říct, že se jedná o přelomové rozhodnutí, na základě kterého může dojít ke sjednocení...

Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled vybraných novel právních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2022. Jedná se o změny především v oblasti činnosti energetických zprostředkovatelů, provozování telemarketingového prodeje a postupu exekutora při vymáhání...

PF 2022

PF 2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021.Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Mgr. Jiří ŠubrtMgr. Kristýna DitmarováJUDr. Martina Vančurová...

Advokátní úschovy a další sledované činnosti z pohledu AML

Advokátní úschovy a další sledované činnosti z pohledu AML

Začátkem roku nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Novelizované znění významným způsobem zasahuje do procesů provádění opatření proti...

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. 6. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Tímto bychom Vám rádi přinesli přehled významných změn, které tato novela přinesla. Evidence skutečných majitelů je informační...

Oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ

V dnešní nelehké době spojené s uzavíráním podniků v souvislosti s přijetím krizových opatření proti šíření koronaviru může u některých podnikatelů nastat situace, kdy již nebudou schopni plnit svým věřitelům peněžité závazky pocházející...

Mimořádné moratorium

Mimořádné moratorium

Podnikatelé zasažení dopadem opatření přijímaných v souvislosti s omezením šíření pandemie koronaviru mohou žádat o vyhlášení mimořádného moratoria. Tento institut byl zaveden již v době tzv. první vlny pandemie, v návaznosti na pokračování...

Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021

Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Rádi bychom Vám tímto poskytli stručné vysvětlení vybraných změn, které by Vás mohly zajímat.  Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace se povinně sjednává...

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ÚČINNÁ OD 1. 1. 2021

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ÚČINNÁ OD 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která přináší několik změn týkajících se zavedení tzv. sdíleného pracovního místa, výpočtu dovolené, doručování písemností atd. Rádi bychom Vám tímto poskytli stručné vysvětlení změn, které by Vás mohly zajímat. ...

Due diligence

Due diligence

Odborně Vám posoudíme kondici Vaší společnosti pro učinění toho nejlepšího investičního rozhodnutí. Due diligence je komplexní hloubková prověrka společnosti prováděnou před uzavřením smlouvy, nejčastěji při převodu obchodního podílu, fúzi či akvizici, jejímž cílem je...

Přehled nejvýznamnějších podpor a úlev v souvislosti s COVID

Přehled nejvýznamnějších podpor a úlev v souvislosti s COVID

Vážení klienti, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, v němž byla přijata krizová opatření proti šíření koronaviru omezující podnikatelské aktivity, bychom Vám rádi přinesli přehled nejvýznamnějších podpor a úlev, jejichž poskytování vláda v souvislosti s danou...

Náhrada jiné nemajetkové újmy

Náhrada jiné nemajetkové újmy

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 2. 5. 2019 č.j. 25 Cdo 2635/2018-228 zabýval otázkou náhrady tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, která vedle bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění tvoří jeden z nároků, které může...

Rodinná ústava

Rodinná ústava

Poprvé v historii dochází v České republice ke generační obměně rodinných podniků, které zde tvoří přibližně jednu třetinu HDP. Převzetí podniku novou generací může přinést nejistotu ohledně budoucího uspořádání, přičemž jedním ze způsobů řešení je sepsání...

Najdete nás na nové adrese

Najdete nás na nové adrese

Vážení klienti, od 1. 1. 2018 advokátní kancelář změnila své sídlo a nově se nachází na adrese Palackého 592/19, 779 00 Olomouc.

Mediace jako mimosoudní řešení sporů

Mediace jako mimosoudní řešení sporů

Absolvovala jsem mediační výcvik pod vedením zkušených mediátorů z institutu  Conflict Management International. Mediaci považuji za velmi prospěšný způsob mimosoudního řešení sporů, který oproti soudnímu projednání sporu může pro strany přinést mnohé...