Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 2. 5. 2019 č.j. 25 Cdo 2635/2018-228 zabýval otázkou náhrady tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, která vedle bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění tvoří jeden z nároků, které může poškozený uplatňovat.

V daném rozhodnutí soud definoval další nemajetkovou újmu jako újmu, která je spojena se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru, přičemž se jedná o specifické okolnosti vymykající se obvyklému způsobu života.

Dle této definice soud dovodil, že další nemajetková újma při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen se postarat o osobu blízkou, závislou na jeho péči, a současně má důvodnou obavu, že se o takovou osobu nepostará někdo jiný.

Další nemajetkovou újmu může dále představovat nemožnost strávit s osobami blízkými Vánoce. Vzhledem k tomu, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí obvykle tráveny v rodinném kruhu, je ztrátu této možnosti nutno považovat za další nemajetkovou újmu, jejíž existenci není třeba zvlášť dokazovat. Lze však prokázat opak, tedy přinést důkaz o tom, že v konkrétním případě jsou osobní vztahy narušené a dané osobě újma nevznikla.


K posouzení existence a rozsahu další nemajetkové újmy není zpravidla zapotřebí (na rozdíl od posouzení bolesti) znalecký posudek ani odborné vyjádření z oboru zdravotnictví.

Text rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2019 č.j. 25 Cdo 2635/2018-228, si můžete přečíst zde:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebPrint/75201A903FDD977FC125841700395466?openDocument