Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která přináší několik změn týkajících se zavedení tzv. sdíleného pracovního místa, výpočtu dovolené, doručování písemností atd. Rádi bychom Vám tímto poskytli stručné vysvětlení změn, které by Vás mohly zajímat. 

Sdílené pracovní místo

Novela zákoníku práce zavádí tzv. sdílené pracovní místo, které spočívá v tom, že je jedno pracovní místo sdíleno dvěma či více zaměstnanci, kteří se na tomto pracovním místě se střídají. Podmínkou však je, že tito zaměstnanci musí vykonávat stejný druh práce s kratší pracovní dobou. Zaměstnavatel s těmito zaměstnanci uzavře písemné dohody, dle nichž si zaměstnanci mohou sami rozvrhovat pracovní dobu do směn tak, aby souhrn délky týdenní pracovní doby všech zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě nepřekročil délku stanovené týdenní pracovní doby. V případě, že tedy vycházíme ze standardní pracovní doby v délce 40 hodin týdně, bude za situace, kdy je pracovní místo sdíleno dvěma zaměstnanci činit pracovní doba každého zaměstnance 20 hodin týdně. Jak již bylo řečeno, zaměstnanci sdílející jedno pracovní místo si pracovní dobu rozvrhují sami na základě vzájemné dohody a následně tento rozvrh písemně předkládají zaměstnavateli, a to alespoň jeden týden před počátkem daného období, na které se rozvrh vztahuje.

Výpočet dovolené

Novela výrazně zasahuje i do úpravy dovolené, neboť ruší dovolenou za odpracované dny a zavádí přesnější výpočet dovolené dle odpracovaných hodin, čímž zohledňuje různé pracovní režimy zaměstnanců. Zákoník práce tedy bude nově rozlišovat tři typy dovolené, a to dovolenou za kalendářní rok, za jeho poměrnou část a dodatkovou dovolenou. Dovolená za kalendářní rok bude náležet zaměstnanci, který u téhož zaměstnavatele konal za nepřetržitého trvání pracovího poměru v daném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů. Právo na poměrnou část dovolené poté náleží zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok a který současně konal pro zaměstnavatele práci po dobu alespoň čtyř týdnů. Novela se současně dotýká převedení nevyčerpané části dovolené, kdy nově připouští možnost převedení nevyčerpané části dovolené na žádost zaměstnance a reaguje tak na potřeby zaměstnance čerpat dovolenou např. již v průběhu prvního čtvrtletí.

Doručování písemností zaměstnanci

Novela zpřesňuje pravidlo doručování zaměstnanci, když stanoví, že primárně se má doručovat zaměstnanci písemnost do vlastních rukou na pracovišti. Pokud tento způsob není možný, může si zaměstnavatel vybrat, zda bude zaměstnanci doručovat kdekoli, kde zaměstnance zastihne či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo pokud s tím zaměstnanec vysloví písemný souhlas, prostřednictvím datové schránky. Mezi vyjmenovanými alternativami doručování není vztah nadřízenosti, tzn. že pokud se zaměstnavateli nepodaří doručit zaměstnanci písemnost na pracovišti, může následně zvolit jakýkoli z výše zmíněných způsobů doručení. V čem lze dále z pohledu zaměstnavatele spatřovat zjednodušení, je doručování zaměstnanci na adresu, kterou je zaměstnanec povinen pro tyto účely uvést a hlásit její změny. Odpadá tak povinnost zaměstnavatele složitě zjišťovat aktuální doručovací adresu zaměstnance. Novela dále mění úložní dobu pro vyzvednutí písemností doručovaných prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, při jejichž doručení nebyl adresát zastižen, a to z 10 pracovních dní na 15 kalendářních dní. Doufáme, že byl pro Vás tento přehled přínosný a dovolujeme si Vás současně upozornit, že výčet změn není úplný a jedná se pouze o výběr nejvýznamnějších novinek, které by se Vás mohly týkat. Pokud v souvislosti se změnami, které novela zavádí, potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit a využít našich právních služeb.