Vážení klienti,

vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, v němž byla přijata krizová opatření proti šíření koronaviru omezující podnikatelské aktivity, bychom Vám rádi přinesli přehled nejvýznamnějších podpor a úlev, jejichž poskytování vláda v souvislosti s danou situací schválila.

Kompenzační bonus

Kompenzační bonus bude poskytován společníkům malých s.r.o. (maximálně se 2 společníky nebo rodinná s.r.o.), OSVČ a dále osobám pracujícím na DPP a DPČ (jsou-li alespoň 3 měsíce z předcházejících 4 měsíců účastny nemocenského pojištění). Výše bonusu činí 500 Kč za každý den, kdy bylo žadateli znemožněno či omezeno podnikání nebo činnost. Oproti kompenzačnímu bonusu poskytovanému na jaře však bude nyní bonus přiznáván pouze těm osobám, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána nebo omezena přijatými krizovými opatřeními a dále dodavatelům těchto osob. Kompenzační bonus však nelze kombinovat s jinou podporou jako je např. Antivir apod. Bonus bude vyplácen za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 a dále za druhé období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020. Žádost o poskytnutí bonusu za první bonusové období je třeba podat nejpozději do 4. 1. 2021 a za druhé bonusové období pak do 21. 1. 2021, přičemž žádost se podává u příslušného finančního úřadu. 

Antivirus

Antivirus A plus – Do 31. 12. 2020 mohou zaměstnavatelé využít programu Antivirus A plus, který spočívá v tom, že stát pokryje zaměstnavatelům náklady za vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, a to ve výši 100 % mzdových nákladů. Program se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž provoz byl uzavřen či omezen nařízením vlády, přičemž podpora se poskytuje zpětně od 1. 10. 2020. Maximální výše poskytnutého příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50.000 Kč měsíčně.

Antivirus B – Do 31. 12. 2020 mohou zaměstnavatelé čerpat příspěvek z programu Antivirus B, který je založen na částečné úhradě vyplacených náhrad mezd ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele souvisejících s šířením koronaviru. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29.000 Kč měsíčně.

Liberační daňový balíček

Odklad úhrady daní – Podnikatelé, jejichž provoz byl přímo zakázán nebo omezen krizovými opatřeními, mohou nově prostřednictvím oznámení adresovaného finanční správě využít odkladu úhrady DPH a prominutí záloh na daň z příjmu a silniční daně, jejichž splatnost nastala v době nouzového stavu. V oznámení musí tvrdit, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí (postačí e-mailem), přičemž tento odklad jim za splnění daných předpokladů bude umožněn až do konce roku 2020.

Opatření z předchozích liberačních balíčků –  Nadále zůstávají v platnosti některá opatření z předchozích liberačních balíčků. Jedná se například o plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti na finanční nebo celní úřad, dále prominutí úroku z prodlení či úroku z posečkané částky, prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení atd.

COVID nájemné

Tento příspěvek je určen podnikatelům, jejichž provoz byl kvůli krizovým opatřením uzavřen či omezen. Podpora spočívá v tom, že stát uhradí 50 % nájemného za rozhodné období, podmínkou však je, že ke dni podání žádosti musí podnikatel uhradit druhých 50 % nájemného. Žádost musí být podána nejpozději do 21. 1. 2021, přičemž dotace se vyplácí za měsíc červenec, srpen a září 2020.

Ošetřovné

Ošetřovné může čerpat rodič dítěte ve věku do 10 let, o které je nucen v souvislosti s uzavřením školy osobně pečovat, přičemž rodiče se mohou na ošetřovném střídat. Ošetřovné dále náleží rodičům, kteří jsou se svými dětmi v nařízené karanténě a dále osobám závislým na péči jiné osoby. Podpora je poskytována ve výši minimálně 400 Kč denně u zaměstnance pracujícího na plný úvazek (její konkrétní výše činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu) a je vyplácena zpětně po skončení příslušného kalendářního měsíce. Ošetřovné mohou čerpat i osoby pracující na DPP či DPČ, musí být však účastny nemocenského pojištění. 

Doufáme, že byl pro Vás tento přehled přínosný a dovolujeme si Vás současně upozornit, že výčet poskytovaných úlev a podpor není úplný a jedná se pouze o výběr opatření, která se Vás mohou týkat. Potřebujete-li pomoci s žádostmi o poskytnutí úlev nebo chcete-li se zeptat na podrobné podmínky poskytování jednotlivých příspěvků, neváhejte se na nás obrátit a využít našich právních služeb.

Tým advokátní kanceláře Mgr. Kristýny Ditmarové