Poprvé v historii dochází v České republice ke generační obměně rodinných podniků, které zde tvoří přibližně jednu třetinu HDP. Převzetí podniku novou generací může přinést nejistotu ohledně budoucího uspořádání, přičemž jedním ze způsobů řešení je sepsání rodinné ústavy, kterou Vám můžeme dle Vašich požadavků sestavit.

V západních zemích se jedná o hojně využívaný institut k uspořádání vztahů v rámci vedení rodinných podniků, neboť právě úzké emocionální vazby mohou být často příčinou konfliktů uvnitř rodinné společnosti. I v českém obchodním prostředí, které je tvořeno ve velké míře z malých a středních rodinných podniků, v poslední době roste poptávka po poskytování specifických právních služeb souvisejících s tvorbou rodinných ústav.

Rodinnou ústavu si lze představit jako kodex upravující vztahy členů rodiny k rodinné společnosti, který vždy odráží individuální hodnoty a potřeby dané rodiny. S ohledem na tuto skutečnost nelze při tvorbě rodinné ústavy vycházet z obecných vzorů, neboť každá rodinná ústava je v tomto smyslu originálem. Členové rodiny si do své ústavy mohou zakotvit zejména etické zásady, na nichž jejich rodina stojí, proces řešení konfliktů, hospodaření s rodinným majetkem, požadavky na členy orgánů společnosti, podmínky, za nichž bude vyplácen podíl na zisku a další. Rodinné ústavy jsou však nejčastěji využívány k nastolení jistoty ohledně předání podniku další generaci a stanovení podmínek, za kterých se tak stane. I v tomto ohledu lze institut rodinných ústav považovat za efektivní, jelikož jeho prostřednictvím docházi k vyjasnění budoucího uspořádání a tím i zároveň k předcházení případným konfliktům.

Závěrem je nutno říci, že rodinná ústava je právně nezávazným dokumentem, na což je třeba myslet při jejím sjednávání. Proto by se na jejím znění měli shodnout nejlépe všichni členové rodiny, neboť pouze tak může rodinná ústava přinést kýžený výsledek.

V naší advokátní kanceláři umíme zohlednit specifické požadavky kladené na tvorbu rodinných ústav. Výsledkem je originální dokument zpracovaný přesně dle potřeb každého klienta.