Začátkem roku nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Novelizované znění významným způsobem zasahuje do procesů provádění opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, což se nutně odráží také v požadavcích, které jsou na advokáty jakožto povinné osoby kladeny.

Do rámce AML zákona pochopitelně nespadají všechny činnosti advokáta, spadají sem pouze tzv. sledované činnosti, tedy ty činnosti, při nichž advokát přímo či nepřímo zastupuje klienta při nakládání s majetkem. Jedná se tak například o koupi či prodej nemovitosti, správu majetku, zakládání či provozování společností a rovněž advokátní úschovy. Výslovně jsou potom z působnosti AML zákona vyloučeny činnosti, na které plně dopadá povinnost advokátní mlčenlivosti. Mezi tyto patří například obhajoba v trestním řízení, zastupování před soudy a poskytování právních porad.

Klienti naší advokátní kanceláře se tak musí připravit na poněkud zpřísněné podmínky v souvislosti s identifikací a kontrolou jejich osoby při jednání ve prospěch klienta, a to i bez současného požadavku na jeho zastupování. Podstatnou novinou je také zákonný požadavek na mnohem důkladnější prověření zdrojů peněžních prostředků, použitý k případnému obchodu či koupi nemovitosti apod.

Při koupi nemovité věci a úhradě kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy je tak advokát povinen k identifikaci fyzické osoby požadovat: všechna jména a příjmení, rodné číslo, nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví (v případě, kdy není uvedeno RČ, pokud je RČ přiděleno, není třeba pohlaví zaznamenávat, protože je možné tuto informaci odvodit z RČ), trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, kontaktní údaje, podle potřeby obchodu/obchodního vztahu (zejm. číslo telefonu, e-mailová adresa), povolání, zaměstnání, a údaje o zaměstnavateli. K prokázání shora uvedených skutečností je klient povinen předložit občanský průkaz nebo pas, doklad, který je vydán orgánem veřejné správ a obsahuje fotografii a nejméně jméno, příjmení a datum narození nebo kombinaci těchto dokladů. Advokát je oprávněn se souhlasem klienta pořizovat kopie těchto dokladů.

K doložení peněžité prostředků je poté klient povinen uvést, zda bude kupní cena financována z vlastních legálních zdrojů, spolu s doklady prokazujícími tvrzené skutečnosti, např. výplatní pásky či daňová přiznání, usnesení o nabytí dědictví, darovací smlouvy, jiné smlouvy prokazující příjem předmětných finančních prostředků. Nebo v případě, kdy bude financování zajištěno například z úvěru či hypotečního úvěru je klient povinen doložit doklady prokazující čerpání takového úvěru, prostřednictvím smlouvy o úvěru/smlouvy o hypotečním úvěru.

Novelou zákona AML tak došlo především k rozšíření a zpřesnění údajů a informací, jejichž platnost a úplnost jsou advokáti povinni kontrolovat. V souvislosti s úpravou procesu identifikace a kontroly klienta je advokát také povinen řídit se zásadou tzv. rizikově orientovaného přístupu, který advokátům mimo jiné ukládá, aby zhodnotil míru rizikovosti každého jednotlivého obchodu s ohledem na profil konkrétního klienta, jinými slovy je třeba, aby byly ze strany advokáta zohledněny veškeré rizikové faktory, zejména typ klienta, účel, pravidelnost a délku trvání obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah, typ produktu, hodnotu a způsob uskutečnění obchodu a rizikovost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se obchody vztahují.

Ke zpřísnění úpravy došlo také v oblasti kontroly klienta. Kontrola klienta ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) AML zákona zahrnuje mj. zjištění totožnosti skutečného majitele a přijetí opatření k ověření jeho totožnosti z důvěryhodných zdrojů. Advokát je tak povinen, ověřit údaje poskytnuté klientem z důvěryhodných zdrojů, což v praxi znamená provést kontrolu z více než jednoho zdroje informací. V tomto případě tak nepostačí „pouhé“ prohlášení klienta ve vztahu k majetku v jeho vlastnictví.

Identifikaci advokát provádí před zahájením poskytování právních služeb spočívajících ve sledovaných činnostech, resp. před navázáním smluvního vztahu, jehož předmětem takové služby budou.

Obsahem identifikace je zjištění, zaznamenání a ověření fyzické identity klienta a osoby jednající za něho, ověření, zda klient nebo jeho skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou podléhající mezinárodním sankcím, ověření, zda klient jedná sám za sebe anebo za jinou osobu. Předmětné úkony činí advokát za účelem vyloučení situací, kdy by poskytoval služby anonymní osobě, osobě s falešnou identitou nebo osobě zneužívající jeho služby právě k praní peněz nebo financování terorismu. Účelem „zpřísněné“ identifikace a kontroly osob, tedy je, zabránění zneužívání služeb a statusu advokáta a zajištění stop po přesunech majetku.

S ohledem na shora uvedené je třeba uvést, že identifikace a kontrola osoby ve smyslu AML zákona je de facto samostatnou činností a přímo se tak nedotýká, resp. nevylučuje další povinnosti advokáta plynoucí mu z ostatních právních předpisů. Na nakládání s osobními údaji v tomto režimu se plně vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tým advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová