Dne 6. 1. 2023 vstoupila v účinnost novela zaměřená na spotřebitelské právo, která novelizuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a rovněž zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem novely je posílit práva spotřebitele prostřednictvím stanovení některých nových povinností podnikatele, a to zejména ve vztahu k podnikatelům provozujícím e-shopy. Novela však rovněž prohlubuje ochranu spotřebitele před uzavíráním nevýhodných smluv po telefonu a smluv uzavíraných při podomním prodeji či na tzv. organizovaných prodejních akcích, čímž navazuje na trend zvyšování ochrany před tzv. šmejdy. Níže představujeme přehled vybraných změn dané novely spotřebitelského práva.

Potvrzení smlouvy uzavřené po telefonu

Novela zavádí významnou změnu v oblasti uzavírání smluv se spotřebitelem po telefonu. Podmínkou platnosti takové smlouvy je dodatečné zaslání potvrzení nabídky ze strany podnikatele spotřebiteli v textové podobě, přičemž aby byl spotřebitel nabídkou vázán, musí takovou nabídku následně potvrdit elektronicky či podpisem potvrzení nabídky na listině. Tato úprava má chránit především zranitelnější skupinu spotřebitelů (zejména seniory), kteří mnohdy ani neměli povědomí o tom, že nějakou smlouvu po telefonu uzavřeli a dává jim tak prostor, aby uzavření takové smlouvy v klidu a bez nátlaku zvážili.

Prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem při podomním prodeji či na tzv. organizovaných prodejních akcích

I tato úprava míří na zranitelnější skupinu spotřebitelů, kterou jsou zejména senioři a na tzv. fenomén podomních prodejů a organizovaných prodejních akcí. Spotřebiteli prodlužuje lhůtu pro odstoupení od smlouvy uzavřené právě při podomním prodeji nebo v rámci tzv. organizovaných prodejních akcích, a to z dosavadních 14 dnů na 30 dnů.

Prodloužení lhůty, po kterou se má za to, že zboží zakoupené spotřebitelem bylo vadné již při jeho převzetí

Občanský zákoník v rámci úpravy, která se dříve nazývala jako zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, nyní nazvaná jako zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli stanoví tzv. vyvratitelnou domněnku a společně s ní i lhůtu, po kterou se má za to, že vyskytla-li se vada na zboží v této lhůtě, bylo zboží vadné již při jeho převzetí, přičemž je na podnikateli, aby případně tuto domněnku vyvrátil. Doposud tato lhůta činila 6 měsíců od převzetí zboží, dle novely však byla daná lhůta prodloužena na jeden rok. Pro spotřebitele to v praxi znamená lepší pozici při reklamaci zboží, u něhož se vada vyskytla v průběhu jednoho roku od jeho převzetí.

Ochrana spotřebitele před tzv. umělými slevami

Novela dále stanoví povinnost podnikatele prodávajícího zboží ve slevě u takového zboží současně uvést nejnižší cenu, za kterou toto zboží prodával v posledních 30 dnech. Účelem této úpravy je chránit spotřebitele před tzv. uměle vytvářenými slevami, kdy cena zboží byla těsně před jeho slevou uměle navýšena tak, aby zboží bylo ve slevě, avšak taková sleva však ve skutečnosti byla pouze zdánlivá.

Stanovení lhůty pro dodání zboží

Zákon nově stanovuje lhůtu, v níž je prodávající povinen dodat spotřebiteli zakoupené zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zakoupení zboží, nesjednají-li si spolu smluvní strany jinou lhůtu. V případě, že zboží v této lhůtě nebude spotřebiteli dodáno, může spotřebitel po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty pro doručení zboží, kterou podnikateli poskytne, od smlouvy odstoupit.

Prodej zboží na e-shopu

Vyjma výše uvedených změn novela zavádí i některé nové povinnosti vztahující se na prodej zboží na e-shopu. Novela mimo jiné stanovuje pravidla pro zveřejňování recenzí, kdy prodávající bude moci zveřejňovat pouze recenze od zákazníků, kteří si u něj zboží skutečně zakoupili, přičemž současně o způsobu ověřování recenzí bude muset prodávající informovat zákazníky, a to například ve svých obchodních podmínkách. Dále novela zakazuje prodejcům při prodeji na e-shopu předem zaškrtávat jakákoli políčka při objednávání zboží. Současně se prodejcům stanovuje povinnost přesně pojmenovat tlačítko zavazující k platbě tak, aby z nich plynuly následky kliknutí na dané tlačítko (např. „Objednávka zavazující k platbě“ apod.).

Doufáme, že pro vás byl výše uvedený výběr změn spotřebitelského práva přínosný. Pokud provozujete e-shop a potřebujete poradit s jeho novým nastavením vyhovujícím změnám, které přinesla předmětná novela, případně řešíte-li komplikace při nákupu zboží na e-shopu z pohledu spotřebitele, můžete se na nás obrátit, rádi vám v této oblasti poradíme.

Mgr. Andrea Svobodová,
advokátní koncipientka