Již déle nežli jeden rok zaznamenáváme rapidní nárůst cen stavebního materiálu související s pandemií koronaviru, nedostatkem stavebního materiálu, vysokou inflací a rovněž válečným konfliktem na Ukrajině. V důsledku růstu nákladů na stavební materiál však u spousty zhotovitelů stavebních děl vyvstává otázka, zda mohou s ohledem na tuto skutečnost navýšit cenu díla sjednanou s objednatelem v již uzavřené smlouvě o dílo.

Pro zodpovězení této otázky je nutné zjistit, jakým způsobem byla ve smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem stanovena cena díla. Nejběžnějším způsobem určení ceny díla ve smlouvě o dílo na stavební práce je stanovení ceny díla dle rozpočtu obsahujícího jednotlivé položky stavebního materiálu a prací, kterých bude ke zhotovení díla potřeba, s uvedením ceny u každé takové položky, přičemž tímto způsobem je následně určena celková cena díla.

Obecně lze říci, že je-li cena díla určena rozpočtem, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. Toto zákonné ustanovení § 2621 odst. 1 občanského zákoníku odráží samotný charakter smlouvy o dílo, jejímž obsahem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo. Na zhotovitele je tak kladen zvýšený nárok, aby si náklady na provedení stavby dobře propočítal a následně ve smlouvě o dílo stanovil odpovídající cenu díla. Na možné zvýšení cen stavebního materiálu a případné vícepráce, které si provedení díla vyžádá, lze však myslet již v samotné smlouvě o dílo, kde lze na tyto možné scénáře dopředu reagovat.

Pokud si zhotovitelé stanovují cenu svého díla ve smlouvě o dílo dle rozpočtu, nelze jinak než jim doporučit sjednání tzv. výhrady neúplnosti rozpočtu a výhrady nezávaznosti rozpočtu. Výhrada neúplnosti rozpočtu znamená, že zhotovitel může požadovat zvýšení ceny díla v reakci na to, že se při provádění díla vyskytla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, avšak pouze v případě, že tyto potřeba provedení těchto činností nebyla v době uzavření smlouvy předvídatelná. Vedle toho výhrada nezávaznosti rozpočtu vyjadřuje právo zhotovitele na navýšení ceny díla právě pro případy navýšení cen nákladů zahrnutých do rozpočtu, a to o částku, která nevyhnutelně převýší náklady vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu.

V případě, že s takto navýšenou cenou díla objednatel nesouhlasí, může se zvýšení ceny díla zhotovitel domáhat žalobou u soudu. Je však nutné podotknout, že aby byl zhotovitel úspěšný, mimo jiné musí oznámit objednateli nutnost překročení rozpočtované částky společně s částkou, o níž bude cena díla navýšena, bez zbytečného odkladu poté, co se při provádění díla ukázalo navýšení ceny díla nevyhnutelným.

Vzhledem k tomu, že objednatel při podpisu smlouvy o dílo počítá s konkrétní cenou díla, na níž má často vyhrazené jen určité finanční prostředky, dává zákon objednateli právo, v případě navýšení ceny díla zhotovitelem o více nežli 10 % ceny určené ve smlouvě o dílo podle rozpočtu, od předmětné smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Pokud tohoto práva objednatel využije, je povinen zhotoviteli nahradit část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

S ohledem na dispozitivnost úpravy smlouvy o dílo je samozřejmě možné, aby si smluvní strany sjednaly ve vztahu k možnému zvýšení cen stavebního materiálu tzv. inflační doložku, jejíž obsah může být různý v návaznosti na konkrétní potřeby smluvních stran. Vždy by však měla být ve smlouvě formulována co nejprecizněji tak, aby byla určitá a právo z ní plynoucí bylo vymahatelné.

Závěrem je vhodné konstatovat, že správně formulovaná smlouva o dílo může předejít mnoha komplikacím při provádění díla. Pokud Vás tento článek zaujal a sami řešíte právní problém týkající se navýšení ceny díla v důsledku růstu cen stavebního materiálu, ať už z pohledu zhotovitele či z pohledu objednatele, rádi Vám s řešením Vašeho právního případu pomůžeme.

Mgr. Andrea Svobodová advokátní koncipientka