Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. 6. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Tímto bychom Vám rádi přinesli přehled významných změn, které tato novela přinesla.

Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, do jehož veřejné části je nyní možné nahlížet podobně jako do obchodního rejstříku. Systém eviduje skutečné majitele právnických osob se sídlem v České republice a tzv. právních uspořádání se vztahem k České republice (zejména svěřenských fondů), přičemž povinnost evidence skutečného majitele plyne téměř pro všechny typy právnických osob, s výjimkou právnických osob veřejného práva, organizačních složek státu, odborových organizací, společenství vlastníků jednotek a dalších.

Zákon nově definuje osobu skutečného majitele tak, že skutečným majitelem je každá fyzická osoba, jež je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Za koncového příjemce se považuje osoba, která může mít přímo či nepřímo prostřednictvím jiné osoby podstatnou část majetkového prospěchu tvořeného při činnosti či likvidaci právnické osoby, přičemž tento prospěch již dále nikomu nepředává. Osobou s koncovým vlivem je osoba uplatňující přímý či nepřímý rozhodující vliv v právnické osobě nezávisle na pokynech jiných osob. Blíže potom zákon definuje, že koncovým příjemcem v obchodní korporaci je osoba s majetkovým prospěchem, tedy s podílem na zisku či likvidačním zůstatku, přesahujícím 25 % a že osobou s koncovým vlivem je osoba s podílem na hlasovacích právech převyšujícím 25 %. Podpůrně je stanoveno, že pokud nelze skutečného majitele určit, je jím osoba ve vrcholném vedení korporace.

Zákon nově stanoví sankce za nesplnění evidenční povinnosti a za uvedení nesprávných údajů, a to v podobě uložení pokuty až do výše 500.000 Kč v rámci tzv. řízení o nesrovnalosti, a to v případě neodstranění nesrovnalostí k výzvě soudu. Současně jsou stanoveny další sankce dotýkající se vnitřního fungování právnické osoby. Pokud není skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci, nesmí mu tato právnická osoba vyplatit podíl na zisku. Odpovědnost za dodržování tohoto ustanovení a za sledování řádné evidence skutečných majitelů u osob, jímž má být vyplacen podíl na zisku, nese statutární orgán korporace, který by v případě porušení této povinnosti mohl odpovídat z titulu porušení péče řádného hospodáře. Další sankcí pro nezapsaného skutečného majitele právnické osoby je zákaz vykonávání hlasovacích práv na zasedání nejvyššího orgánu obchodní korporace. Je třeba zdůraznit, že na řádnou evidenci skutečných majitelů by měly dbát především společnosti, které se účastní výběrového řízení ve věci veřejných zakázek, neboť zákon o zadávání veřejných zakázek zadavateli nově stanoví povinnost vyloučit z veřejné zakázky dodavatele, který neplní svoji evidenční povinnost.

U některých právnických osob evidovaných ve veřejném rejstříku zákon počítá s tzv. automatickým průpisem do evidence skutečných majitelů. Jde o osoby, které jsou evidovány v některém z veřejných rejstříků, dosud však nemají zapsaného svého skutečného majitele a splňují další podmínky automatického průpisu stanovené v zákoně. Například u společností s ručením omezeným budou do evidence skutečných majitelů automaticky zapsány ty fyzické osoby, které mají v obchodním rejstříku jako společník zapsán podíl o velikosti větší než 25 %. Typicky se tato situace bude dotýkat jednočlenných s.r.o., jejichž jediným společníkem je fyzická osoba. V takovém případě není třeba podávat návrh na zápis skutečného majitele do evidence, neboť tyto údaje by se měly do evidence z veřejných rejstříků samy promítnout. Pokud splňujete podmínky automatického průpisu skutečného majitele do evidence, doporučujeme provedení průpisu v evidenci skutečných majitelů zkontrolovat.

Závěrem dodáváme, že obchodní korporace, které splnily svoji povinnost zápisu do stávající evidence v řádných termínech (u korporací vzniklých do 31. 12. 2017 zápis do 1. 1. 2019 a u korporací vzniklých po 1. 1. 2018 zápis do 15 dnů od jejich vzniku), mají do 1. 12. 2021 čas na zajištění souladu zapsaných údajů s požadavky nového zákona, přičemž návrh na tento zápis je od soudního poplatku osvobozen. Obchodní korporace, které doposud neprovedly zápis do evidence skutečných majitelů a netýká se jich tzv. automatický průpis, jsou povinny zápis učinit bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti zákona, tedy po 1. 6. 2021. V takovém případě se za zápis platí soudní poplatek, který u obchodních korporací činí 4.000,- Kč. Ostatní právnické osoby (odlišné od obchodních korporací) mají povinnost provést zápis do evidence do 1. 6. 2022, a to v případě, že dosud byly řádně evidovány ve stávající evidenci. V případě, že tyto osoby doposud nesplnily svoji evidenční povinnost, mají povinnost tak učinit ve lhůtě do 1. 12. 2021. Tato povinnost se však opět nevztahuje na právnické osoby, jejichž údaje o skutečném majiteli byly zapsány tzv. automatickým průpisem.

Doufáme, že byl pro Vás tento přehled přínosný a dovolujeme si Vás současně upozornit, že výčet změn není úplný a jedná se pouze o výběr nejvýznamnějších novinek, v jejichž souvislosti je třeba provést určité úpravy. Pokud potřebujete pomoci se zápisem do evidence skutečných majitelů, neváhejte se na nás obrátit a využít našich právních služeb.

Tým advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová