Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled vybraných novel právních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2022. Jedná se o změny především v oblasti činnosti energetických zprostředkovatelů, provozování telemarketingového prodeje a postupu exekutora při vymáhání nedobytných pohledávek.

Zpřísnění činnosti energetických zprostředkovatelů

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) se zaměřuje a reaguje především na činnost tzv. energošmejdů a zpřísňuje podmínky pro výkon činnosti energetického zprostředkovatele a současně posiluje práva spotřebitelů. Novela zavádí povinnost zprostředkovatele informovat spotřebitele o tom, že s ním jedná jako zprostředkovatel a dále povinnost provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí a zohledňovat zájmy spotřebitele a tyto stavět nad zájmy vlastní. Ve vztahu k plné moci udělené zprostředkovateli ze strany spotřebitele, toto zmocnění může spotřebitel kdykoli odvolat, a to bez jakékoli sankce. Co se potom týče smlouvy uzavřené spotřebitelem v zastoupení zprostředkovatele s novým dodavatelem energií, takovou smlouvu může spotřebitel do 15 dnů od zahájení dodávky energií bez postihu vypovědět. Pokud spotřebitel uzavře smlouvu přímo s dodavatelem energií mimo pobočku dodavatele, i v tomto případě zákon garantuje právo spotřebitele smlouvu vypovědět do 15 dní od zahájení dodávky. Od 1. 7. 2022 bude navíc podnikání v oblasti energetiky podmíněno získáním oprávnění ze strany Energetického regulačního úřadu, kdy pro získání tohoto oprávnění bude třeba prokázat existenci odpovídajícího vzdělání, praxe a spolehlivosti. Nad činností energetických zprostředkovatelů bude současně vykonávat dohled Energetický regulační úřad, který bude za protiprávní jednání ukládat pokuty.

Úprava telemarketingového prodeje

Novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích došlo k úpravě pravidel pro užívání tzv. cookies a ke zpřísnění podmínek pro provozování tzv. telemarketingu, tedy nabízení služeb či zboží prostřednictvím telefonu. Ve vztahu k užití cookies na webových stránkách je nyní třeba, aby návštěvník dané webové stránky s jejich užitím výslovně souhlasil, jinak nebude jejich aplikace zásadně možná, s výjimkou těch cookies, kterých je nezbytně třeba k provozu webové stránky. Co se týče telemarketingu, doposud byl princip jeho fungování takový, že pokud si někdo nepřál, aby jej osoba provozující telemarketing kontaktovala, musel tuto skutečnost výslovně uvést u svého kontaktu v seznamu kontaktů vedených osobou, která shromažďuje osobní údaje v seznamu telefonních čísel. Na základě provedené novely je však systém opačný a funguje na principu opt-in. To znamená, že se bude mít za to, že osoba nemá zájem, aby ji kontaktovala osoba provozující telemarketing, pokud v seznamu výslovně neuvede, že ji tyto osoby kontaktovat mohou. Pro úplnost dodáváme, že u seznamu telefonních čísel vytvořených před 1. 1. 2022 bude systém opt-in účinný po uplynutí šesti měsíců od účinnosti novely, tedy od 1. 7. 2022. Za porušení této normy bude ukládána pokuta ze strany Českého telekomunikačního úřadu ve výši až do 50 mil. Kč u právnických osob a fyzických osob podnikatelů a u fyzických osob ve výši až 100.000,- Kč. Lze tedy konstatovat, že i tato úprava má za úkol postihovat činnost tzv. šmejdů, kteří kontaktují osoby s cílem vnutit jim svůj produkt, a to takovým způsobem, že tyto osoby často nevědí, že si nějaký produkt zakoupily.

Oprávnění exekutora zastavit vymáhání nedobytných pohledávek

Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu posiluje práva exekutora zastavit exekuční řízení v případě tzv. nedobytných pohledávek, na které v posledních letech nebylo ničeho vymoženo. Před novelou mohl exekutor zastavit exekuční řízení vedené pro tyto pohledávky pouze v případě, že mu k tomu exekuční soud dal souhlas. Nově bude exekutor povinen takovou bezvýslednou exekuci zastavit, přičemž konkrétní postup bude záviset na výši vymáhané pohledávky. U malých pohledávek ve výši do 1.500,- Kč bez příslušenství, u nichž nebylo v posledních třech letech ničeho vymoženo, vyzve exekutor oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce. V případě složení této zálohy exekutor ve vymáhání bude i nadále pokračovat, pokud však oprávněný zálohu nesloží, exekutor exekuci zastaví. V případě vyšších pohledávek exekutor exekuci zastaví, pokud na tuto pohledávku v posledních šesti letech ničeho nevymohl a ze strany oprávněného nebude dodatečně složena záloha na náklady exekuce. V souvislosti s touto novou právní úpravou bude tedy na věřitelích, aby zvážili podání exekučního návrhu v situaci, kdy mají povědomí o tom, že dlužník nemá žádný příjem ani majetek.

Doufáme, že pro Vás byl přehled vybraných novel zákonů přínosný. Současně dodáváme, že k 1. 1. 2022 nenabyla účinnosti žádná velká novela některého z klíčových jako tomu bylo v minulých letech. Lze však očekávat, že s obměnou Poslanecké sněmovny a Vlády k takovým změnám dojde. Budeme pro Vás tedy změny právních předpisů monitorovat a následně Vás o nich informovat.

Tým advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová